Avís legal

La utilització d’aquest lloc web està subjecta al present avís legal. Si us plau, llegeixi atentament el contingut. El fet d’accedir a aquesta web i utilitzar els continguts inserits en la mateixa implica haver llegit aquest avís i acceptat les condicions en aquí fixades.

A. DADES IDENTIFICATIVES DEL TITULAR DEL WEB

ÒSCAR BARBETA ALIANA (d’ara endavant Joieria Baral), amb identificació fiscal 43740216N, domicili al carrer Baró de Maials, 23, 25005 (Pardinyes) Lleida. Telèfon de contacte 973 224 559, i adreça de correu electrònic botiga@joieriabaral.com, basa la seva activitat comercial en la venda d’articles de joieria, rellotgeria i bijuteria.

B. CONTINGUTS

Avís i Informació Legal i la seva acceptació

El present avís legal regula l’accés i l’ús del servei del lloc web joieriabaral.com (en endavant, el “Lloc Web”) que Òscar Barbeta Aliana (d’ara endavant Joieria Baral) posa a disposició dels usuaris d’Internet interessats en els seus serveis i continguts (d’ara endavant, els “Usuaris”). La finalitat del lloc web és la de difondre els anuncis de venda de productes de joieria presentats pel titular a través del lloc web, Internet i qualsevol altre mitjà de difusió o comunicació existent. El titular podrà alterar en qualsevol moment i sense avís previ, el disseny, presentació i/o configuració del Lloc Web, així com alguns o tots els serveis, i afegir serveis nous.

La utilització d’aquest Lloc Web implica la plena acceptació de les disposicions incloses en aquest Avís en la versió publicada per Joieria Baral en el moment en què l’Usuari accedeixi al Lloc Web.

Així mateix, el titular, posa en coneixement dels Usuaris d’aquest Lloc Web que aquestes Condicions Generals d’Ús poden ser modificades sense notificació prèvia. En conseqüència l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna una de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar el Lloc Web, ja que aquell pot patir modificacions.

La utilització de certs serveis oferts als Usuaris a través del Lloc Web poden trobar sotmeses a condicions particulars pròpies que, segons els casos substitueixen, completen i/o modifiquen les presents Condicions Generals d’Ús. Per tant, amb anterioritat a la utilització d’aquests serveis, l’Usuari també ha de llegir atentament i acceptar així mateix les corresponents condicions particulars pròpies.

Condicions d’accés i utilització del Lloc Web

L’usuari es compromet a fer un ús diligent del mateix i dels serveis accessibles des d’aquest Lloc Web, amb total subjecció a la Llei, als bons costums i les presents Condicions Generals d’Ús i, si escau, condicions particulars, així com mantenint el degut respecte als altres usuaris. Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat d’aquest Lloc Web.

En el cas que el titular consideri que existeixen possibles irregularitats en l’ús del Lloc Web per part de l’usuari, podrà desactivar amb caràcter immediat, de manera que l’Usuari no podrà seguir utilitzant els serveis prestats a través del lloc web.

En aquest sentit, l’Usuari renunciarà a utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb fins il·lícits i expressament prohibits en les presents Condicions Generals d’Ús així com a les condicions particulars que, si s’escau, s’habilitin que resultin contraris als drets i interessos de Joieria Baral, els seus col·laboradors i/o tercers, i haurà de respondre enfront dels mateixos en cas de contravenir o incomplir les dites obligacions i/o que, de qualsevol manera (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”), danyi, inutilitzi, sobrecarregui, deteriori o impedeixi la normal utilització dels materials i informacions continguts en el Lloc Web, els sistemes d’informació o els documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic (hacking) de Joieria Baral, dels seus col·laboradors o de qualsevol usuari del lloc web.

Amb caràcter general la prestació dels serveis no exigeix la prèvia subscripció o registre dels Usuaris.

De conformitat amb la política anti-spamming de joieriabaral.com, l’Usuari s’obliga a abstenir d’utilitzar i recollir dades a partir de llistes de distribució a les quals es pugui accedir a través de les informacions i serveis continguts en el Lloc Web per a la realització d’activitats amb finalitats promocionals o publicitàries així com de remetre comunicacions comercials de qualsevol classe i a través de qualsevol suport no sol·licitats ni prèviament consentits per Joieria Baral.

L’Usuari que incompleixi intencional o culpablement qualsevol de les precedents obligacions respondrà de tots els danys i perjudicis que causi.

Exclusió de garanties i responsabilitat

Llevat dels casos expressament descrits en les Condicions Generals d’Ús i la resta del marc normatiu, del lloc web, Joieria Baral no es responsabilitza pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca de exactitud, exhaustivitat, actualitat, així com a errors o omissions que poguessin tenir les informacions i serveis continguts d’aquest Lloc Web o altres continguts als que es pugui accedir a través del mateix ni assumeix cap deure o compromís de verificar ni de vigilar els seus continguts i informacions.

Així mateix, joieriabaral.com no garanteix la disponibilitat, continuïtat ni la infalibilitat del funcionament del lloc web, i en conseqüència exclou, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure a la manca de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc Web i dels serveis habilitats en aquest, així com als errors en l’accés a les diferents pàgines web oa aquelles des de les quals, si escau, es prestin aquests serveis.

Joieria Baral exclou qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota índole que puguin deure als serveis prestats per tercers a través de aquest Lloc Web així com als mitjans que aquests habiliten per gestionar les peticions de servei, i concretament, a manera enunciatiu i no limitatiu: per els actes de competència deslleial i publicitat il·lícita com conseqüència de la prestació de serveis per tercers a través del Lloc Web, així com a la manca de veracitat, exactitud, exhaustivitat, vicis, defectes, pertinència i/o actualitat dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, rebuts, obtinguts, posats a disposició o accessibles mitjançant els serveis prestats per tercers a través d’aquest Lloc Web.

Legislació

Joieria Baral no utilitza tècniques de “spamming” i únicament tractarà les dades que l’usuari transmeti mitjançant missatges de correu electrònic.

El tractament de les dades de caràcter personal, així com l’enviament de comunicacions comercials realitzades per mitjans electrònics, són conformes a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE de 14 de desembre de 1999) ia la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat d’Informació i de Comerç Electrònic (BOE de 12 de juliol de 2002).

Modificació de la present política de privacitat

Joieria Baral es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a futures novetats legislatives o jurisprudencials, així com a pràctiques de la indústria, informant prèviament als usuaris dels canvis que s’hi produeixin.

Els nostres productes

Tots els nostres productes inclouen el 18% d’IVA i altres impostos que els correspongui, el preu i la disponibilitat són vàlids a excepció de final d’existències o en cas d’error tipogràfic. Les comandes s’atendran segons ordre d’arribada, si s’acabaran les existències contactarem al client segons les dades de què disposem i li proposarem un producte de característiques similars, fins a obtenir una resposta clara, no reiniciarem el procés de comanda.

Regals i promocions

Des del nostre lloc web, es realitzen diferents ofertes i promocions. En cap d’aquests casos són acumulables, si hi hagués un malentès el solucionaríem posant-nos en contacte amb el client.